Báo cáo kết quả tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Solavina thông báo kết quả tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 xem tại đây