Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 và giải trình chênh lệch

Công ty Cổ phần Solavina công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2016 và giải trình chênh lệch

svn-bao-cao-tai-chinh-quy4-2016-1

svn-bao-cao-tai-chinh-quy4-2016-2 svn-bao-cao-tai-chinh-quy4-2016-3 svn-bao-cao-tai-chinh-quy4-2016-4 svn-bao-cao-tai-chinh-quy4-2016-5 svn-bao-cao-tai-chinh-quy4-2016-6 svn-bao-cao-tai-chinh-quy4-2016-7 svn-bao-cao-tai-chinh-quy4-2016-8 svn-bao-cao-tai-chinh-quy4-2016-9 svn-bao-cao-tai-chinh-quy4-2016-10 svn-bao-cao-tai-chinh-quy4-2016-11 svn-bao-cao-tai-chinh-quy4-2016-12

svn-giai-trinh-chenh-lech-quy-4-2016

Tải thông tin tại đây

Giải trình chênh lệch