BCTC đã kiểm toán và công văn giải trình

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: