CBTT: BCTC đã được kiểm toán năm 2020

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin:

  • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020, chi tiết xem tại đây.
  • Công văn giải trình biến động lợi nhuận, chi tiết xem tại đây.
  • Công văn giải trình nội dung nhấn mạnh trong ý kiến kiểm toán năm 2020, chi tiết xem tại đây.