CBTT: Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết xem tại đây.