Con Ông Nguyễn Hồng Quang – Ủy viên HĐQT đã mua 22.000 cổ phiếu

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Anh
– Mã chứng khoán: SVN
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Hồng Quang
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2.000.000 CP (tỷ lệ 10%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 22.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 22.000 CP (tỷ lệ 0,11%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 02/11/2015
– Ngày kết thúc giao dịch: 02/11/2015.