CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH HĐQT CTCP TẬP ĐOÀN VEXILLA 28/10/2019

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla công bố Nghị quyết bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty, xem tại đây.