Công bố thông tin

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin:

  • Báo cáo trở thành nhà đầu tư từ 5% trở lên, chi tiết xem tại đây.
  • Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng. Chi tiết xem tại đây.