Giải trình BCTC hợp nhất bán niên 2018

Giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất bán niên soát xét cho năm 2018 của Công ty Cổ phần Solavina xem tại đây