Nghị quyết HĐQT Số 02/2022/SVN/NQ-HĐQT về việc Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT Số 02/2022/SVN/NQ-HĐQT về việc Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết xem tại đây.