Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Dược liệu Solavina Hòa Bình và đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần Gang thép và Công nghiệp Việt Nam

Nghị quyết HĐQT thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Dược liệu Solavina Hòa Bình và đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần Gang thép và Công nghiệp Việt Nam xem tại đây