Nghị quyết HĐQT vv điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

NQ số 1312/2018/NQ/HĐQT-SVN điều chỉnh ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 xem tại đây