Nghị quyết Hội đồng quản trị của công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Nghị quyết HĐQT của công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 xem tại đây