Nghị quyết về việc tái cấu trúc các khoản đầu tư của Công ty

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc tái cấu trúc các khoản đầu tư, chi tiết xem tại đây.