Ông Lê Hoài Hưng – Chủ tịch HĐQT đã mua 10.800 cổ phiếu

–        Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Hoài Hưng

–        Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc

–        Mã chứng khoán: SVN

–        Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.390.000 CP

–        Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 46,333333%

–        Số lượng cổ phiếu đã mua: 10.800 CP

–        Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.400.800 CP

–        Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 46,693333%

–        Thời gian thực hiện giao dịch: 29/11/2011.