Ông Nguyễn Đức Tiến – Giám đốc đăng ký mua 300.000 cổ phiếu

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tiến
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
– Mã chứng khoán: SVN
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 03/02/2016
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/03/2016.