Thông báo chấp thuận về nguyên tắc niêm yết cổ phiếu của Công ty Solavina

Thông báo chấp thuận về nguyên tắc niêm yết cổ phiếu của Công ty Solavina Ngày 6/7/2011 Sau khi kiểm tra bộ hồ sơ niêm yết của Công ty, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ra thông báo số 482/TB-SGDHN về việc chấp thuận về nguyên tắc niêm yết cổ phiếu của Công […]