QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHỤ TRÁCH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN CÔNG TY

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố quyết định bổ nhiệm phụ trách tài chính kế toán ngày 30/10/2019, chi tiết xem tại đây.