Solavina thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt

Solavina thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt

Solavina thông báo về việc bầu thay thế chức danh chủ tịch HĐQT.Miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Văn Trí (vì lý do cá nhân). Bầu Ông Nguyễn Hồng Quang giữ chức vụ chủ tịch HĐQT công ty kể từ ngày 03/11/2015

svn-nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-page-001

svn-nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-page-002svn-nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-page-003