Solavina thông báo về việc thay đổi kế toán trưởng

Solavina thông báo về việc thay đổi kế toán trưởng

Công bố nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Solavina:

1. Miễn nhiệm chức vụ ” Kế toán trưởng ” của bà Nguyễn Thị Huyền Trang.

2. Bổ nhiệm bà Trần Thị Chinh giữ chức vụ kế toán trưởng

untitled