SVN: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 17.000.000 cổ phiếu

THÔNG BÁO

Về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu

Công ty cổ phần Solavina (MCK: SVN)

 

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-SGDHN ngày 07/01/2015 của Sở GDCK Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần Solavina , Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

–          Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;

–          Mã cổ phiếu: SVN;

–          Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

–          Mục đích phát hành cổ phiếu Phát hành riêng lẻ;

–          Số lượng cổ phiếu TĐĐKNY: 17.000.000 cổ phiếu (Mười bảy triệu cổ phiếu);

–           Giá trị cổ phiếu TĐĐKNY (theo mệnh giá): 170.000.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi tỷ đồng).

HNX.