Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Solavina công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 xem tại đây