Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 9

Ngày 22/03/2016, Công ty Cổ phần Solavina nhân được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 9 của Sở kê shoachj và Đầu tư Hà Nội cấp.

Nội dung thay đổi: Thay đổi điều lệ công ty từ 200 tỷ đồng lên 210 tỷ đồng.

svn-thay-doi-giay-chung-nhan-dang-ky-kinh-doanh_1-page-001 svn-thay-doi-giay-chung-nhan-dang-ky-kinh-doanh_2-page-001