Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Anh làm giám đốc

Vào xem: Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Anh

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
 • Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Solavina;
 • Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Solavina số  8/2017/BBHĐQT-SOLA ngày 10/8/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật  Công ty cổ phần Solavina đối với ông Nguyễn Mạnh Cường.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Anh giữ chức danh Giám đốc Công ty- Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Solavina.

Điều 3. Thông qua việc thay đổi người đại diện pháp luật trên giấy ĐKKD

 • Người đại diện pháp luật đã đăng ký
 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Cường Giới tính: Nam
 • Chức danh: Giám đốc
 • Chứng minh thư nhân dân: 011388280
 • Ngày cấp: 09/10/2008 Nơi cấp: Công an Hà Nội
  • Người đại diện pháp luật đăng ký thay đổi
 • Họ và tên: Nguyễn Ngọc Anh            Giới tính: Nam
 • Chức danh: Giám đốc
 • Chứng minh thư nhân dân: 12363583
 • Ngày cấp: 11/11/2009             Nơi cấp: Công an Hà Nội

Điều 4. Ông Nguyễn Ngọc Anh thực hiện chức năng nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị phù hợp với luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và yêu cầu quản trị Công ty trong từng thời kỳ.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các Ông/bà trưởng các phòng ban và Ông Nguyễn Ngọc Anh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này