CBTT: Kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024, chi tiết xem tại đây Các Báo cáo, tờ trình được thông qua tại ĐHĐCĐ 2024, chi tiết xem tại đây. Nghị quyết uỷ quyền cho […]

CBTT: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Công bố thông tin Nghị quyết thông qua chương trình họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024, chi tiết xem tại đây. Công bố thông tin về việc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, chi tiết xem tại đây. Bộ tài liệu phục vụ […]

CBTT: Thông báo về ngày ĐKCC chốt DSCĐ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: CBTT về việc Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Chi tiết xem tại đây

CBTT: Báo cáo tài chính Quý I/2024

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính Tổng hợp quý I/2024, chi tiết xem tại đây. Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, chi tiết xem tại đây. Giải trình biến động lợi nhuận quý 1 năm 2024 và quý 1 năm 2023, chi tiết xem tại đây.

CBTT: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và Giải trình Biến động lợi nhuận sau kiểm toán

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023, chi tiết xem tại đây. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023, chi tiết xem tại đây Công văn giải trình biến động lợi nhuận, chi tiết xem tại […]

CBTT: Báo cáo tài chính Quý IV/2023

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính Tổng hợp quý IV/2023, chi tiết xem tại đây. Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, chi tiết xem tại đây. Giải trình biến động lợi nhuận quý 4 năm 2023 và quý 4 năm 2022, chi tiết xem tại đây.

CBTT: Báo cáo tài chính Quý III/2023

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính Tổng hợp quý III/2023, chi tiết xem tại đây. Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, chi tiết xem tại đây. Giải trình biến động lợi nhuận quý 3 năm 2023 và quý 3 năm 2022, chi tiết xem tại đây.