CBTT: Báo cáo tài chính Quý IV/2023

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính Tổng hợp quý IV/2023, chi tiết xem tại đây. Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, chi tiết xem tại đây. Giải trình biến động lợi nhuận quý 4 năm 2023 và quý 4 năm 2022, chi tiết xem tại đây.

CBTT: Báo cáo tài chính Quý III/2023

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính Tổng hợp quý III/2023, chi tiết xem tại đây. Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, chi tiết xem tại đây. Giải trình biến động lợi nhuận quý 3 năm 2023 và quý 3 năm 2022, chi tiết xem tại đây.

CBTT: Quyết định số 3144/QĐ-CT của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Ngày 07/09/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam nhận được Quyết định số 3144/QĐ-CT của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc xử phạt vi phạm hành chính về Thuế, chi tiết xem tại đây

CBTT: Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2023 đã được soát xét

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2023, chi tiết xem tại đây. Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế […]

CBTT: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2023

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính riêng quý 2/2023, chi tiết xem tại đây. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2023, chi tiết xem tại đây. Giải trình về nội dung Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/2023, chi tiết xem tại đây Giải trình biến […]