CBTT: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và giải trình Biến động lợi nhuận sau kiểm toán

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin:

  • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, chi tiết xem tại đây.
  • Công văn giải trình biến động lợi nhuận, chi tiết xem tại đây.