CBTT: Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022 đã được soát xét

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin:

  • Báo cáo tài chính giữa biên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2022, chi tiết xem tại đây.
  • Giải trình biến động lợi nhuận giữa báo cáo kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2022, chi tiết xem tại đây.