CBTT: Kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin:

  • Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết xem tại đây.
  • Điều lệ Công ty, chi tiết xem tại đây.
  • Quy chế quản trị nội bộ, chi tiết xem tại đây.