CBTT: Nghị quyết HĐQT Phê duyệt thời gian, địa điểm và thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, chi tiết xem tại đây