CBTT: nội dung kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

– Nội dung biên bản họp và nghị quyết, chi tiết xem tại đây.

– Nội dung điều lệ, quy chế nội bộ công ty, chi tiết xem tại đây.