Thông báo chấp thuận về nguyên tắc niêm yết cổ phiếu của Công ty Solavina

Thông báo chấp thuận về nguyên tắc niêm yết cổ phiếu của Công ty Solavina
Ngày 6/7/2011 Sau khi kiểm tra bộ hồ sơ niêm yết của Công ty, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ra thông báo số 482/TB-SGDHN về việc chấp thuận về nguyên tắc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Solavina

Chấp thuận nguyên tắc cho Công ty được niêm yết cổ phiếu tại HNX với những nội dung sau:

– Loại chứng khoán: Cố phiếu phổ thông;

– Mệnh giá: 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu

– Số lượng chứng khoán được niêm yết: 3000.000 cổ phiếu (ba triệu cổ phiếu)

– Tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá) 30.000.000.000 (Ba mươi tỷ đồng)