Thông báo mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Công ty Cổ phần Solavina gửi thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2018 – lần 2 xem tại đây