Thông báo Nghị quyết về việc thay đổi nhân sự: Người phụ trách quản trị và thư ký công ty

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự: Người phụ trách quản trị công ty và thư ký Công ty, Chi tiết xem tại đây