CBTT: Kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin:

Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

  • Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024, chi tiết xem tại đây
  • Các Báo cáo, tờ trình được thông qua tại ĐHĐCĐ 2024, chi tiết xem tại đây.
  • Nghị quyết uỷ quyền cho Ông Nguyễn Văn Chiến trực tiếp ký tài liệu và làm chủ toạ ĐHĐCĐ 2024, chi tiết xem tại đây.