CBTT: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin:

  • Công bố thông tin Nghị quyết thông qua chương trình họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024, chi tiết xem tại đây.
  • Công bố thông tin về việc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, chi tiết xem tại đây.
  • Bộ tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, chi tiết xem tại đây.