Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam đã mua 692.850 cổ phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam đã mua 692.850 cổ phiếu

–          Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam

–          Mã chứng khoán: SVN

–          Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)

–          Số lượng cổ phiếu đã mua: 692.850 CP

–          Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 692.850 CP

–          Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 23,1%

–          Ngày trở thành cổ đông lớn: 28/09/2012.