Thay đổi Kế toán trưởng

Công ty Cổ phần Solavina miễn nhiệm chức kế toán trưởng của bà Đoàn Thị Thảo và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Huyền Trang giữ chức kế toán trưởng.

Ngày 10/01/2013, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) nhận được công văn số 014/2013/TB-SOLAVINA ngày 10/01/2013 của Công ty cổ phần SOLAVINA về việc thay đổi kế toán trưởng của Công ty như sau:

– Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của bà Đoàn Thị Thảo kể từ ngày 10/01/2013

– Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Huyền Trang giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Solavina kể từ ngày 10/01/2013.