Nghị quyết HĐQT Công ty thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Công ty cổ phần Solavina công bố Nghị quyết HĐQT Công ty thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Chi tiết xem tại đây.