Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

Công ty cổ phần Solavina thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

Chi tiết xem tại đây.