CBTT: Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2023 đã được soát xét

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin:

  • Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2023, chi tiết xem tại đây.
  • Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2023, chi tiết xem tại đây
  • Giải trình biến động lợi nhuận giữa báo cáo kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm 2023 và năm 2022, chi tiết xem tại đây.
  • Giải trình biến động lợi nhuận sau kiểm toán soát xét và báo cáo tự lập, chi tiết xem tại đây.