CBTT: Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn/ Nhà đầu tư năm giữ cổ phiếu từ 5% trở lên

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo thay đổi sở hữu của Bà Bùi Thị Xuân cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu, chi tiết xem tại đây

CBTT: Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn/ Nhà đầu tư năm giữ cổ phiếu từ 5% trở lên

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo thay đổi sở hữu của Bà Bùi Thị Xuân cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu, chi tiết xem tại đây

CBTT: Nghị quyết HĐQT Phê duyệt thời gian, địa điểm và thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, chi tiết xem tại đây