CBTT: Thông báo về ngày ĐKCC chốt DSCĐ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: CBTT về việc Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Chi tiết xem tại đây

CBTT: Báo cáo tài chính quý 4/2022

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính riêng quý IV/2022, chi tiết xem tại đây. Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022, chi tiết xem tại đây. Giải trình biến động doanh thu, lợi nhuận quý 4 năm 2022 và quý 4 năm 2021, chi tiết xem tại đây.

CBTT: Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn/ Nhà đầu tư năm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo thay đổi sở hữu của Ông Đỗ Bảo Anh cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu, chi tiết xem tại đây

CBTT: Báo cáo tài chính Quý III/2022

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính riêng quý III/2022, chi tiết xem tại đây. Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022, chi tiết xem tại đây. Giải trình biến động doanh thu, lợi nhuận quý 3 năm 2022 và quý 3 năm 2021, chi tiết […]

CBTT: Thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn, Nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo thay đổi sở hữu của Ông Đỗ Bảo Anh cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu, chi tiết: Ngày 06/10/2022, xem tại đây. Ngày 07/10/2022, xem tại đây

Thông báo Nghị quyết về việc thay đổi nhân sự: Người phụ trách quản trị và thư ký công ty

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự: Người phụ trách quản trị công ty và thư ký Công ty, Chi tiết xem tại đây