CBTT: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và Giải trình Biến động lợi nhuận sau kiểm toán

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023, chi tiết xem tại đây. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023, chi tiết xem tại đây Công văn giải trình biến động lợi nhuận, chi tiết xem tại […]

CBTT: Báo cáo tài chính Quý IV/2023

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính Tổng hợp quý IV/2023, chi tiết xem tại đây. Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, chi tiết xem tại đây. Giải trình biến động lợi nhuận quý 4 năm 2023 và quý 4 năm 2022, chi tiết xem tại đây.

CBTT: Báo cáo tài chính Quý III/2023

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính Tổng hợp quý III/2023, chi tiết xem tại đây. Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, chi tiết xem tại đây. Giải trình biến động lợi nhuận quý 3 năm 2023 và quý 3 năm 2022, chi tiết xem tại đây.

CBTT: Quyết định số 3144/QĐ-CT của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Ngày 07/09/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam nhận được Quyết định số 3144/QĐ-CT của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc xử phạt vi phạm hành chính về Thuế, chi tiết xem tại đây

CBTT: Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2023 đã được soát xét

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2023, chi tiết xem tại đây. Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế […]