CBTT: Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022 đã được soát xét

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Báo cáo tài chính giữa biên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2022, chi tiết xem tại đây. Giải trình biến động lợi nhuận giữa báo cáo kiểm toán soát xét 6 tháng đầu năm […]

CBTT: Kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết xem tại đây. Điều lệ Công ty, chi tiết xem tại đây.