CBTT: Kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Biên bản, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết xem tại đây. Điều lệ Công ty, chi tiết xem tại đây.

CBTT: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Bộ tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, chi tiết xem tại đây. Bộ file word mẫu đề cử, ứng và SYLL chi tiết tại đây. Danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT, chi tiết xem tại đây.

CBTT: Nghị quyết HĐQT Phê duyệt thời gian, địa điểm và thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, chi tiết xem tại đây

CBTT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: CBTT về việc Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Chi tiết xem tại đây