CBTT: Báo cáo tài chính quý 4/2022

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: