CBTT: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin:

  • Bộ tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, chi tiết xem tại đây.
  • Bộ file word mẫu đề cử, ứng và SYLL chi tiết tại đây.
  • Danh sách ứng viên bầu bổ sung HĐQT, chi tiết xem tại đây.