CBTT: Thông báo về ngày ĐKCC chốt DSCĐ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: CBTT về việc Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Chi tiết xem tại đây