Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chuyển trụ sở chính Công ty

Công ty Cổ phần Solavina công bố thông tin về việc chuyển trụ sở chính Công ty xem tại đây