CBTT: NQ HĐQT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2023

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin:

  • Công bố thông tin nghị quyết về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, chi tiết xem tại đây
  • Điều lệ Công ty, chi tiết xem tại đây