Ba Gạc Bốn Lá

Tên khoa học : Rauvolfia canescens L
Họ : Ba Gạc Bốn Lá
Tên vị thuốc : Ba gạc
Tên khác : Ba gạc Cu Ba