Sở hữu của cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Solavina công bố Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn (Nguyễn Sỹ Cường) xem tại đây