CBTT: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2023

Công ty cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin: