Niêm yết lần đầu 3.000.000 cổ phiếu

 Niêm yết lần đầu 3.000.000 cổ phiếu

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho CTCP SOLAVINA được niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với những nội dung sau:

–    Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

–    Mã chứng khoán: SVN

–    Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

–    Số lượng chứng khoán niêm yết: 3.000.000 cổ phiếu (Ba triệu cổ phiếu)  

–    Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng ).